Sunday, 21 April 2013

numaz

Hazrat muhammed(s.a.w) nay ek dafa shaba say farmaya "jantay ho bad nasseb kaun ha.sahaba nay araz kiya allah aur allah ka rasull bhetar janta hai.farmaya nabi kareem s.a.w nay bad naseeb bay numazi hai