Monday, 29 April 2013

qayamat

Hazrat Muhammed (s.a.w) nay farmaya 'qayamat kay din kuch log chontiyon ki shakal may uthay jaye gay aur log unhay rondah day gay.sahaba nay araz ki kay wo kaun hon gay farmaya jo log takabur kartien hain