Tuesday, 9 April 2013

The saying of Hazarat Muhammed(p.b.u.h)

 Hazrat Muhaamed (s.a.w.) ka farman hai  jis urat ki pheli ulad laki ho wo bhot khush nasseb hai.