Tuesday, 5 November 2013

ayat of the day


(AYAT )

(BARI TABHI)

SHORO ALLAH KAY NAAM SAY JO BARA MEHARBAN NIHAYAT REHAM WALA HAI

kya hum nay zameen ko samat kar rakhnay wali nahi banya?zindo aur murdon kay liyeaur hum nay iss mein unchay unchay pahar jamaye aur tumhay mitha pani pilaya*(bus jo log tuhid say inkar kartay hain wo jan lein kay)us din (haq kay)jhutlanay walon kay liye bari tabhi hai*
surat al mursalat 77 tarjuma ayat  ta 28


an say kahin aur nahi jana hoga phir farmaya kay hum ko yeh patay gaya hai kay janat kay kawaron mein say do kawarron kay darmayan chalis saal ki masafat ka fasla hai ayr yeh yaqini baat hai kay dakhil(enter) honay walon ki bheer kay sabab(reson) itna bara darwaza bhi tang par jaye ga.